لغت آکادمیک Ameliorate مفید برای امتحان آیلتس


ریشه لغت Ameliorate لاتین است.

مترادف این لغت Improve می باشد.

معنی  Ameliorate: بهتر کردن یک شرایط بد.

اسم این لغت : Amelioration


مثال با Ameliorate :


It is not clear what can be done to ameliorate the situation.

ترجمه فارسی : مشخص نیست که چکار می شود کرد تا وضعیت را بهتر کرد.

زمان گرامری این جمله: حال ساده یا Present Simple


Measures to ameliorate working conditions have had little effect.

ترجمه فارسی : اقدامات برای بهتر کردن شرایط کار تاثیر کمی داشته است. این مثال برای رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس مناسب است.

زمان گرامری این جمله: حال کامل یا Present Perfect


At the same time, we had to cut our costs and reduce the numbers to at least ameliorate the losses.


ترجمه فارسی : در همان زمان، باید هزینه هایمان را کم می کردیم تا حداقل ضررها را جبران کنیم.

کالکیشن Collocation های رایج مربوط به Ameliorate :

Ameliorate condition

Ameliorate the situation

Ameliorate the problem