انواع تاپیک و موضوع رایتینگ تسک دو آیلتس


انواع موضوع بخش انشای Essay آیلتس آکادمیک و جنرال را می توان به پنج دسته تقسیم کرد. در زبان انگلیسی به این انواع Task Types for IELTS Task 2 می گویند.

آموزش رایتینگ آیلتس IELTS

نوع اول تاپیک رایتینگ تسک دو آیلتس آکادمیک و جنرال:

به این نوع تاپیک Opinion essay می گویند. سوال تاپیک در این حالت درباره نظر و عقیده شما نسبت به موضوع مطرح شده می‌باشد.


برای ادامه این درس به سایت اصلی مراجعه کنید: 

انواع تاپیک و موضوع رایتینگ تسک دو آیلتس