معنی compost برای موضوع Recycling رایتینگ آیلتس


ریشه لغت compost لاتین است.


معنی  compost: ترکیبی از گیاهان و برگ های مرده به صورت کود که برای بهبود کیفیت خاک استفاده می شود.  


Compost هم فعل است و هم اسم.


مثال با compost :


Soak drills beforehand and cover the seeds with moist peat or old potting compost in dry weather.

ترجمه فارسی : از قبل شیار بذرها را خیس کنید و بذرها را با کود گیاهی نم دار و یا کود کمپوست قدیمی در آب و هوای خشک پوشش دهید.


Beforehand = از قبل، پیشاپیش
Soak = خیساندن
Cover = پوشش دادن
Moist = نم
Dry weather = آب و هوای خشک
Seeds = دانه ها، بذر ها


old newspapers can be turned into compost


 ترجمه فارسی : روزنامه‌های کهنه را می‌توان با سوزاندن به کود تبدیل کرد.


Burn = سوزاندن


کالکیشن Collocation های رایج مربوط به compost :
potting compost
garden compost
compost heap